Organització


El Fòrum ETS Menorca es regeix pels següents documents:

Estatuts Fòrum ETS Menorca

Reglament de Règim Intern

Codi Ètic

Pla Estratègic

Pla comunicació Fòrum 2017-2020

Assemblea General

Un cop a l’any es convoca una assemblea oberta per avaluar les accions dutes a terme al llarg de l’any i determinar les accions a realitzar per al proper. Les decisions es prenen de manera consensuada. Només en casos excepcionals es pot sotmetre a votació, en la qual cada entitat adherida té un vot.

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa el Fòrum ETS Menorca, que està formada per:

  • President: Antoni Aguiló Taltavull, Fra Roger Gastronomia
  • Vicepresidenta: Raquel Hernández Sosa, Càritas Menorca
  • Secretari: Borja Pellejero Garriga, Fòrum 3r Mil·lenni
  • Tresorer: Joan Josep Villalonga, ONCE
  • Vocal: Núria Llabrés Prats, Veterinaris Sense Fronteres
  • Vocal: Cristòfol Mascaró Sintes, GOB

Grups de Treball

L’assemblea determina els grups de treball per portar a terme les accions aprovades. Cada any els grups de treball poden ser diferents segons el que determini l’assemblea (veure l’apartat grups de treball)