Clàusules socials? Exigim realitats!

La Llei de Contractes del Sector Públic, assenyala que per a la consecució de l’objecte de la contractació administrativa és necessari que la raó que motiva aquest contracte se satisfaci mitjançant l’adjudicació de la seva execució a l’oferta econòmicament més avantatjosa, respecte als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments.

Però la contractació pública no pot reduir-se a una simple activitat econòmica de l’Administració igualant en termes als operadors privats al mercat. No n’hi ha prou que l’actuació econòmica de l’Administració es trobi presidida per la recerca d’una major eficiència econòmica, sinó també considerar valors i principis que pertanyen a l’interès general. La contractació pública no només és un mecanisme d’actuació en obres, serveis o subministraments, sinó una eina per incidir en les polítiques econòmiques i socials.

Les clàusules socials poden contribuir a aconseguir objectius socials que pal•liïn les necessitats prioritàries a cada moment, també que s’asseguri un tracte socialment i laboralment correcte i digne amb les persones, siguin contractats o beneficiaris dels serveis.

Així doncs, diverses entitats públiques i polítiques de la nostra comunitat, han defensat l’augment de les clàusules socials, pel benefici que suposen per a la ciutadania i, en els últims anys, han fet públics acords i instruccions  de contractació socialment responsable per a la nostra societat.

El 30 d’abril de 2016 el BOIB publicava “Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016 pel qual s’estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental”.

El 20 d’agost de 2016 el BOIB publicava “Instrucció per a la contractació socialment responsable i mediambientalment sostenible al Consell Insular de Menorca”.

I què ha passat?

Diferents entitats sense afany de lucre amb criteris de responsabilitat social i sostenibilitat ambiental han perdut la concessió de serveis a la nostra comunitat autònoma, entre d’altres, l’escoleta d’Alaior, el salvament de platges – excepte Cala  Galdana-, la teleassistència, el transport escolar adaptat per a centres docents públics de les Illes Balears, etc.

Per què?

Entre altres coses, perquè la valoració econòmica és tan determinant, que les clàusules socials i ambientals no tenen cap rellevància en la valoració de les propostes presentades al concurs públic i per conseqüència no tenen cap opció de guanyar el concurs.

Com exemple la darrera convocatòria de transport escolar. L’empresa mercantil guanyadora del concurs ha puntuat:

  • OFERTA ECONÒMICA: 70 punts
  • CRITERIS DE CARÀCTER SOCIAL: 0 punts
  • FLOTA: 0 punts

Les altres dues propostes que es van presentar tenien puntuació tan en caràcter social com en flota però de cap manera podien contrarestar la puntuació econòmica de la mercantil, que havia baixat entre un 20 i un 25% la quantitat econòmica del concurs.

I per què pot abaixar la proposta econòmica?

El mitjà principal pel qual una empresa convencional pot abaixar l’oferta econòmica és la disminució de la qualitat del servei per als usuaris beneficiaris i dels contractes de les persones en nòmina així com en els seus drets laborals.

Des del Fòrum ETS Menorca volem fer una crida a totes les administracions perquè aquests criteris de responsabilitat social i sostenibilitat siguin de veritat un valor real i tinguin la valoració que mereixen a la contractació pública, que es tinguin en compte a les bases del concurs públic, durant la valoració i en l’elecció de serveis i contractes.

Pensam i defensam que les entitats sense afany de lucre estan fent una feina molt important per la societat, amb mentalitat de servei i amb la filosofia de que per sobre del capital sempre seran les persones.

Així mateix exigim, que hi hagi un control exhaustiu del compliment de les clàusules per les que s’ha atorgat el contracte i reclamem responsabilitat cap als acords, instruccions i declaracions públiques que s’han fet en referència a les clàusules socials en la contractació pública per part de les administracions.

Des del Fòrum d´Entitats del Tercer Sector vetllarem per a que les contractacions públiques s’adeqüin a criteris de servei públic i no només a criteris econòmics que ignoren la qualitat del servei i les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

 

El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca