Material educatiu: Unitat Didàctica Associacionisme i Tercer Sector. (5è Primaria, 2ESO, 4ESO)

Aquesta unitat didàctica està dissenyada perquè els alumnes coneguin les associacions més representatives del seu poble i de l’Illa, i s’impliquin amb elles. Es tracta de donar a conèixer a la comunitat educativa el valor associatiu de l’illa, tot reconeixent les accions compromeses, desinteressades, generoses que han transformat la societat en bé de la ciutadania i de la qualitat de vida. En aquesta unitat didàctica es farà esment de les associacions culturals, educatives, socials, d’oci, d’economia social, mediambientals, interculturals, etc.  i de la seva tasca a Menorca.

Hem de tenir molt present que l’activitat educativa no és tan sols una transmissió de conceptes sinó que alhora estem treballant uns valors i unes actituds que hem de tenir en compte a l’hora de programar. La vinculació dels aprenentatges amb l’entorn i la participació dels alumnes en el procés educatiu contribueixen a capacitar-los per aprendre a aprendre i a fer significatius i funcionals els aprenentatges, i augmentar, al mateix temps, el seu sentit de la responsabilitat, l’autonomia personal i la confiança en les seves possibilitats. S’intenta contribuir així, al desenvolupament integral de la persona, és a dir, preparar als joves per conèixer i actuar en el món on viuen.

foto UD

Una de les finalitats de l’educació és fomentar la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir al coneixement i la valoració del patrimoni lingüístic, històric, artístic, cultural i ambiental.  Així mateix, l’educació intenta contribuir a desenvolupar les capacitats que permeten a l’alumnat entre d’altres: Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania democràtica. I també, valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

Es tracta d’educar per participar. Una idea principal del projecte consisteix a impulsar l’educació per la participació en els joves, és a dir, donar informació als joves sobre les diferents associacions del seu poble, per tal que ells posteriorment puguin decidir i participar-hi.

dibuix alumnes

Les parts que composen aquesta unitat didàctica són la justificació d’aquesta, els objectius i la metodologia. Així mateix trobem les activitats programades pera tres cursos: cinquè de primària, segon de secundària i quart de secundària, i aquestes estan distribuïdes en tres blocs: bloc1. Activitats de descoberta, bloc 2. Reflexió i anàlisi, i bloc 3. Coneixement. Seguidament, trobem les conclusions amb la reflexió final del projecte i ,finalment, hi ha els annexes amb els materials que es necessiten per dur a terme les activitats.

Gisèle Cousin Mesquida

UNITAT DIDÀCTICA part general (cliqueu per descarregar el document complet)

UNITAT DIDÀCTICA 5è primària (cliqueu per descarregar el document complet)

UNITAT DIDÀCTICA 2n secundària (cliqueu per descarregar el document complet)

UNITAT DIDÀCTICA 4t secundària (cliqueu per descarregar el document complet)