Trajectòria


Orígens

Amb el nom de Fòrum d’ONG Menorca, aquest espai de trobada es va iniciar l’any 1999. Principalment dos factors expliquen la seva creació.

Per una banda, a nivell estructural el rol de les entitats sense ànim de lucre esdevé més complexa. Ja no es tracte de organitzar el moviment de protesta en el període comprès entre el final del franquisme i l’inici de la democràcia en un context de privació de llibertats cíviques, sinó que aquest esperit crític s’ha de combinar amb una actitud propositiva i de diàleg amb les administracions públiques i la resta d’agents per donar resposta a les necessitats socials. Es fa necessari, doncs, replantejar les estructures, la formació dels membres que en formen part i la manera de treballar per continuar essent agents amb incidència social.

Per altra banda, el detonant fou la crisi institucional al Consell Insular de Menorca, arran d’una modificació al document consensuat pel mateix CIMe i els vuit ajuntament que posava les bases per a una ordenació territorial de tota l’illa per part dels mateixos integrants del grup popular diputats a l’hora al parlament balear en el seu tràmit per aquesta institució, cedint a les pressions d’un reduït circuit empresarial. A banda del descrèdit al mateix president i als vuit batlles, va provocar el desànim ciutadà perquè es posava de manifest la prevalença dels interessos individuals per sobre dels col•lectius.

Fòrum ONG

Aquest context obligà aprofundir seriosament en el paper que estan cridades a dur a terme les associacions sense ànim de lucre. Efectivament, es constatà que la suma de diverses entitats ciutadanes assolia un nombre molt considerable d’associats, dirigents i voluntaris. Havia l’obligació, doncs, de plantejar-se el sistema per fer valer de manera més efectiva la seva veu i el seu pes específic en aquelles decisions que són transcendentals per la societat. Amb aquest propòsit, diversos dirigents d’associacions àmpliament implantades a la societat menorquina van iniciar contactes per intentar construir un espai de trobada que permetés sumar esforços en aquelles matèries transversals que són comunes a diverses entitats. I així sorgí el Fòrum d’ONG de Menorca.

 Les primeres passes i consolidació

Després de la diagnosi de la realitat del teixit associatiu i d’un procés de reflexió, es va acordar crear un espai de trobada sense personalitat jurídica pròpia. Sempre hi ha la tendència a crear noves estructures regides per unes poques persones que acaben substituint la feina de les associacions que la formen. Però el que es cerca era una participació de veritat en els temes del seu interès, perquè es trobà que aquesta era la millor manera de dinamitzar i madurar l’associacionisme i aconseguir un treball efectiu.

Trajectòria

D’acord amb aquest model, el Fòrum no comptà amb òrgans reglats. Només Càritas i GOB assumiren de manera conjunta actuar com a símil de secretariat, convocant les reunions periòdiques, recollint les propostes de temes a tractar i trobar un local on reunir-se. A les trobades s’analitzaven els temes que es decidien prèviament i s’incentiva el treball en equip entre aquelles entitats que es poguessin sentir motivades en funció del tema que es tractés.

El requisits per formar-hi part eren: ser entitat sense ànim de lucre, tenir independència de qualsevol formació política o de les institucions públiques i, finalment, ser una ONG motivada per la transformació social en positiu. Així, a banda de Càritas i GOB, hi participaren entitats com Escoltes de Menorca, Projecte Home, Moviment de Renovació Pedagògica o la Federació d’Associacions de Veïns. Quan s’elaboraven documents de consens o es duen a terme accions, no es feien en nom del Fòrum d’ONG de Menorca sinó de les entitats participants, tot i que es mirava de deixar constància que s’havia dut a terme en el marc del Fòrum. Alguns dels treballs fets van ser les propostes de regulació de l’acampada a Menorca, el pla d’ambientalització d’escoletes o el Consorci Civil Privat Mestral (tenir la relació a l’apartat “què hem fet”).

Principis del Fòrum d’ONG Menorca (1999)

 d’ONG a ETS Menorca

L’any 2008 la crisi econòmica començà a assolar Menorca. En poc temps les condicions socials de vida de la població empitjorà amb l’augment de l’atur, la precarització de les condicions laborals i el deteriorament en la qualitat dels serveis públics. Les creixents necessitats socials compten amb menys recursos per ser respostes, com les mateixes entitats socials i de la resta d’àmbits, que es veuen obligats a reestructurar-se i a deixar part o completament les activitats que duen a terme. Paral•lelament, arran d’aquest context i de les noves formes de participar en la cosa pública, sorgeixen nous moviments socials per donar resposta a aspectes concrets de la realitat social.

En aquells moments el Fòrum continuà amb la seva activitat, tot i que amb menor participació de les entitats. Documents importants com el Pla de Subvencions i la Unitat Didàctica foren elaborats en aquests anys. Però, en aquest context, es veié necessari replantejar l’acció que havia anat fent a fi d’afavorir una major participació de les entitats en aquest marc de trobada i donar una resposta efectiva a la nova situació. Arran de l’elaboració del Pla per a les Associacions de Menorca i del procés de reflexió intern, es van organitzar les jornades “Estratègies de les associacions per a un nou escenari” l’octubre de 2012. Es van realitzar tres tallers formatius en aspectes importants per a la gestió de les entitats: noves tecnologies, finançament i experiències de diferents models d’associacionisme. La cloenda va consistir en una trobada d’entitats a Son Putxet per decidir el paper del Fòrum.

Fòrum ets menorca

En aquesta trobada es van rectificar els principis que el van originar. Es considerà oportú, però, canviar, a nivell conceptual, el seu nom, passant de Fòrum d’ONG de Menorca a Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca. Amb aquest canvi es pretengué adequar el nom a la diversitat d’àmbits i formes d’organitzar-se de la societat civil, així com posicionar-nos nítidament davant el sector governamental i el sector lucratiu. A nivell estratègic, s’aprovà diferents línies de treball amb accions concretes a dur a terme a curt i a llarg termini en àmbits com l’eficiència, la sensibilització, l’economia i la governança. Alguns exemples són la Mostra d’Entitats de Menorca, els tallers de participació ciutadana “Participar per transformar, com fer-ho?”, el recolzament a la difusió del Directori d’Entitats de Menorca o la comissió amb el CIMe per plantejar un nou model d’ajudes públiques a les ENL.

Per consolidar el camí iniciat, es decidí elaborar un Pla Estratègic 2016/19 del Fòrum ETS Menorca, per articular unes fites clares de cara els propers anys. A l’assemblea de Son Putxet celebrada el novembre de 2015, en la qual s’aprovà el pla estratègic, es decidí també de dotar al Fòrum de figura jurídica pròpia. El 30 d’abril de 2016 es convocà l’assemblea constituent, data a partir de la qual el Fòrum ETS Menorca esdevé associació.

Fonts

Miquel Camps: “El GOB i el Fòrum d’ONG de Menorca. De l’ecologisme a la dinamització social” a El moviment associatiu a les Illes Balears: des del final del segle XIX fin a l’actualitat.

Miquel Camps i Miquel Àngel Maria: “La formiga laboriosa” a

http://www.fundacioemilidarder.cat/documentos/Maria_camps_6b1.pdf

 

Share