Reivindicació del Fòrum al Consell sobre la Llei General de Subvencions (2004-2013)

A principis de 2004, el Fòrum d’ONG de Menorca presenta al Consell Insular de Menorca una relació de propostes per a minvar els efectes que es preveien tindria sobre el mon associatiu la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre).

Un any més tard, el 28 de novembre de 2005, es torna a presentar el document.

El novembre de 2007 es demana una reunió amb el Conseller. Es concedeix tres mesos després, el 8 de febrer de 2008, i es torna a plantejar el tema.

El 31 de març de 2009 es demana si s’ha treballat en les propostes, no hi ha resposta. Es reitera la petició en la jornada de presentació del Pla d’Associacions el 10 d’abril de 2010.

Finalment el president Marc Pons en una reunió el 5 de juliol de 2010, amb 7 entitats de l’àmbit socials de Menorca, surt de nou el tema, i ens proposa presentar la problemàtica a la Comissió de batles.

Arribam gairebé als 9 anys des de que es va presentar el document de propostes que adjuntem. Lluny de resoldre’s els diferents problemes que pretenien aclarir amb aquestes propostes, la situació ha anat a pitjor. Les entitats socials tenim la clara percepció que s’ha utilitzat des de l’administració, políticament i funcionarial, la legislació com a pantalla per a no respondre a algunes  propostes del moviment associatiu. L’entramat legislatiu i la burocràcia administrativa acaba servint per defugir el servei als ciutadans.

Aquests 9 anys ens han servit a les entitats ciutadanes per observar i comparar. Per assabentar-nos que fora d’aquí, els mateixos problemes sí es resolen. Per concloure que no es cert que “això sens ve donat així i no s’hi pot fer-hi res més”. Els problemes hi són i tenen solució, només depèn de la voluntat de trobar-la.

Finalment, a l’abril de 2013 es va aconseguir establir una comissió de treball entre el Fòrum ets-menorca i els polítics i tècnics del Consell Insular de Menorca a fi de tractar, entre d’altres, les propostes que conté el document esmentat. Consideram positiu el fet de seure’ns plegat per dialogar d’aquestes qüestions. Però esperam anar més enllà i donar sortida a propostes concretes a fi de donar resposta a les necessitats de les associacions.

Descarregar el document complet de les “Propostes del Fòrum ONG a la Llei General de Subvencions”

qüestionari per incitar a la reflexió i al debat sobre els criteris en l’adjudicació d’ajudes públiques