Sobre el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca manifestam la nostra preocupació davant el contingut i el procediment que segueix per a la seva aprovació del Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Consideram que el text és clarament insuficient la introducció de criteris socials i mediambientals en els processos de compra i contractació pública, vulnerant l’esperit de la Directiva Europea. Així mateix, també resulta opac i confús en relació a la lluita i prevenció de la corrupció i als solucionar els conflictes d’interessos.
Per aquest motiu, volem donar el coneixement del posicionament de REAS (xarxa estatal de l’economia social) i donar suport a les esmenes presentades.
Des del Fòrum ETS Menorca consideram necessari un major debat i participació al voltant d’aquest projecte de llei pel seu calat social.
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_enmienda_la_ley_de_contratos_del_sector_publico